הבהרות בדבר פטורים מבחינות
.
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
הבהרות בדבר פטורים מבחינות
 
הזכאים לפטורים מבחינות מועצת יועצי המס נקבעו בסעיף 3 לתקנות מס הכנסה (יועצי מס), התשכ"ט – 1968
 
"מי שעבר בחינות בחשבונאות במסגרת בחינות סופיות א' של מועצת רואי חשבון, או מי שקיבל פטור מהן ממועצת רואי חשבון, יראוהו כמי שעמד בחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(1)".
 
"מי שעבר בחינות במסים במסגרת בחינות סופיות א'
עד יום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993), או במסגרת בחינות סופיות ב' של מועצת רואי חשבון, יראוהו כמי שעמד בבחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(2) ו – (3)".

בחינת הפטורים תעשה בהמצאת מסמך חתום ומאושר על ידי מועצת רואי חשבון.
​​
.