ערעורים
.
תאריך פרסום ההודעה: 17/09/2017
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
 
הגשת ערעור
 
נבחנים שקיבלו ציון של 50 ומעלה רשאים לערער בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות מ"ה (יועצי מס), התשכ"ט – 1968 :
"נבחן שקיבל בבחינה ציון של 50 נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער על הציון. הערעור יוגש בכתב לנציב לא יאוחר מ – 40 ימים מהיום הנקוב בהודעה בדבר תוצאות הבחינה."
 
נבחנים המעוניינים להגיש ערעור יפעלו כדלקמן:
1.      יש לעיין במחברת הסרוקה (אשר נמצאת באתר מועצת יועצי המס).
2.      יש לכתוב ערעור ערוך ומנומק.
3.      את הערעור יש לשלוח אל משרדי המועצה, עד 40 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה.
באמצעות מייל:    yo.mas@taxes.gov.il
למייל יש לצרף מכתב ערעור, טופס הודעת ערעור (אשר נמצא בלשונית "טפסים") ואישור תשלום אגרת ערעור.
4.      האגרה בגין ערעור הינה בסך של 121 ₪ (נכון לשנת 2020).
אגרת הערעור תשולם באתר המועצה.
5.      תשובה על הערעור תינתן תוך 60 ימים מיום הגשת הערעור.
ההחלטה תהיה סופית, בהתאם לתקנה 4(ו) לתקנות מ"ה (יועצי מס), התשכ"ט – 1968.
​​​​​​​
.